Regulamin Konkursu

“JDD Cracow 2022”

  1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.1. Strona internetowa – strona internetowa https://tescotechnologypoland.com, za pośrednictwem której należy wypełnić Formularz;

1.2. Czas Konkursu – oznacza czas trwania konkursu organizowanego w trakcie Wydarzenia, tj. od 04 października 2022 r. do 05 października 2022 r.;

1.3. Formularz – formularz, za pośrednictwem którego Uczestnik przesyła Organizatorowi Zadanie, znajdujący się na stronie internetowej https://tescotechnologypoland.com

1.4. Komisja – organ odpowiedzialny za weryfikację spełnienia przez Uczestników Warunków Konkursu oraz prowadzący nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu;

1.5. Konkurs – przedsięwzięcie zwierające element rywalizacji, organizowane w związku z Wydarzeniem polegające na udzieleniu, przez Uczestnika w poprawnych odpowiedzi na Pytania, spośród których w każdej rundzie konkursowej zostanie wybrany 1 (jeden) Uczestnik, który najlepiej wykona Zadanie – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Każdego dnia Wydarzenia może odbyć się dowolna liczba rund konkursowych do wyczerpania Nagród I stopnia;

1.6. Laureaci – Zwycięzca nagrody głównej lub Zwycięzca nagrody I stopnia;

1.7. Nagroda – Nagroda główna lub Nagroda I stopnia;

1.8. Nagroda główna – nagroda w postaci słuchawek Logitech Zone Wireless o wartości 1.199,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto każde, określonej na podstawie uśrednionych cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca Konkursu, przyznawana Zwycięzcy nagrody głównej;

1.9. Nagroda I stopnia – przyznawana Zwycięzcy nagrody I stopnia oraz wybierana przez Laureata, nagroda w postaci:

1.9.1. skarpetek o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści) brutto albo

1.9.2. czapki z daszkiem o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści) brutto albo

1.9.3. okularów przeciwsłonecznych o wartości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć) brutto albo

1.9.4. gumowej kaczuszki o wartości 10 zł (słownie: dziesięć) brutto albo

W zależności od wyboru Laureata oraz dostępności konkretnej nagrody na stoisku Organizatora podczas Wydarzenia. Wartość każdej z ww. Nagród I stopnia określona jest na podstawie uśrednionych cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca Konkursu;

1.10. Organizator – Tesco Technology & Services Europe sp. z o. o z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 4 (kod pocztowy: 31-547), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735757, REGON: 380480250, NIP: 5272855439;

1.11. Pytania – 5 losowo wybranych pytań zamkniętych (w formie testu), z jedną lub wieloma prawidłowymi odpowiedziami;

1.12. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Konkursu, dostępny na stronie internetowej https://tescotechnologypoland.com

1.13. Strona Konkursu – strona internetowa https://tescotechnologypoland.com za pośrednictwem której Uczestnik przesyła Formularz z Zadaniem, znajdująca się pod adresem https://tescotechnologypoland.com

1.14. Uczestnik – pełnoletnia osoba, posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która prześle za pośrednictwem Formularza Zadanie oraz spełni wszystkie Warunki przystąpienia do Konkursu;

1.15. Warunki – oznacza warunki przystąpienia do Konkursu oraz uczestnictwa w Konkursie, określone w pkt 2.7. Regulaminu;

1.16. Wydarzenie – event pod hasłem „JDD Cracow 2022” odbywający się w dniach od 04 Października 2022 r. do 05 Października 2022 r. w  Hotelu Metropolo, przy ul. Orzechowej 11, 30-422 Kraków

1.17. Zadanie – zadanie konkursowe Uczestnika Konkursu polegające na jak najszybszym udzieleniu poprawnej odpowiedzi na Pytania i przekazaniu ich Organizatorowi za pośrednictwem Formularza;

1.18. Zwycięzca nagrody głównej – Uczestnik, który w jednym dniu Wydarzenia zajął I (pierwsze) miejsce w Konkursie i odpowiedział poprawnie na największą ilość Pytań w najkrótszym czasie spośród Zwycięzców nagrody I stopnia i wszystkich uczestników Konkursu, które odbyły się w dniu Wydarzenia;

1.19. Zwycięzca nagrody I stopnia – Uczestnik, który zajął I (pierwsze) miejsce w Konkursie.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Konkurs polega na wykonaniu Zadania, przy jednoczesnym spełnieniu Warunków przystąpienia do Konkursu.

2.3. Konkurs jest organizowany w Czasie Konkursu.

2.4. Konkurs jest organizowany w celu promocji i reklamy działalności Organizatora.

2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby współpracujące przy organizacji Wydarzenia oraz Konkursu, jak również osoby bliskie w/w pracowników i współpracowników, przez co rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu.

2.6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie nazwy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

2.7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

2.7.1. zapoznanie się z treścią Regulaminu;

2.7.2. akceptacja warunków Regulaminu;

2.7.3. zeskanowanie kodu QR dostępnego na plakacie znajdującym się na stanowisku Organizatora podczas Wydarzenia;

2.7.4. zarejestrowanie się do Konkursu na Stronie Konkursu przy użyciu wybranej nazwy oraz podając numer telefonu oraz adres e-mail;

2.7.5. wykonanie Zadania;

2.7.6. przesłanie Zadania Organizatorowi w Czasie Konkursu; (łącznie: „Warunki”).

2.8. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

2.9. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2.10. Do zgłoszenia udziału w Konkursie niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanym systemem operacyjnym do najnowszej wersji, Windows 10 lub macOS 10 lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android 8.1+ lub iOS 13+, dostęp do e-mail, przeglądarka internetowa (najnowsza wersja Chrome /Firefox/ Edge oraz dla urządzeń mobilnych Chrome / Firefox/Safari Mobile/ Edge), włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript, dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s. Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji wybranej przeglądarki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności w połączeniu z Aplikacją lub Stroną Konkursu, w tym spowodowane nadmiernym przeciążeniem łączy internetowych lub korzystaniem z innej niż najnowsza wersja wybranej przeglądarki. Uczestnik świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Uczestnika przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Uczestników programów antywirusowych.

2.11. Uczestnik korzystający ze Strony Konkursu nie podejmować jakichkolwiek działań, które powodowałyby zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Organizatora.

2.12. Przesłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

  1. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestników Zadania, polegającego na udzieleniu jak najszybciej prawidłowych odpowiedzi na Pytania. Uczestnik udziela prawidłowych odpowiedzi na Pytania, za pośrednictwem Formularza online, wysyłanego następnie Organizatorowi, za pośrednictwem Strony Konkursu.

3.2. W Czasie Konkursu, podczas Wydarzenia, będą odbywać się rundy konkursowe w ramach, których Uczestnik może wziąć udział w Konkursie, jeżeli w każdej rundzie bierze udział co najmniej 3 (trzech) Uczestników. Zwycięzcy nagrody I stopnia będą wyłaniani po zakończeniu każdej rundy konkursowej.

3.3. Przesłanie Zadania za pośrednictwem Formularza jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu Uczestnika do konta utworzonego przez Uczestnika na stronie internetowej konkursu https://tescotechnologypoland.com

3.4. Każda osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz w każdym dniu Wydarzenia, tj. przesłać jedno Zadanie w jednym dniu Wydarzenia.

3.5. Uczestnik ma maksymalnie 15 sekund na udzielenie odpowiedzi na każde 1 (jedno) Pytanie.

3.6. Zadanie powinno być przesłane przez Uczestnika w Czasie Konkursu. Zadania przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów.

3.7. Za Zwycięzcę nagrody I stopnia uznany będzie każdorazowo 1 (jeden) Uczestnik, który podczas rundy konkursowej, o której mowa w pkt. 3.2., poprawnie odpowie na 5 (pięć) Pytań w najkrótszym czasie.

3.8. Za Zwycięzcę nagrody głównej w każdym dniu Wydarzenia uznawany będzie każdorazowo 1 (jeden) Uczestnik, który w dniu Wydarzenia podczas Konkursu poprawnie odpowie na 5 (pięć) Pytań w najkrótszym czasie ze wszystkich Zwycięzców nagrody I stopnia.

3.9. Komisja, po weryfikacji spełnienia Warunków (pkt 2.7.) oraz prawidłowości wykonania Zadania, przyzna poszczególnym Laureatom odpowiednie Nagrody.

  1. KOMISJA

4.1. Organizator powoła Komisję w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, spełnienia Warunków przystąpienia do Konkursu oraz przyznania Nagród Laureatom Konkursu.

4.2. W skład Komisji wchodzić będzie 3 przedstawicieli Organizatora.

4.3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.

4.4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.

  1. LAUREACI

5.1. Zwycięzca nagrody I stopnia, który udzielił poprawnych odpowiedzi na największą ilość Pytań w najszybszym czasie, w ramach rundy konkursowej o której mowa w pkt. 3.2., otrzyma dostępną na stoisku Organizatora, wybraną przez siebie Nagrodę I stopnia.

5.2. Komisja spośród Zwycięzców nagrody I stopnia wyłoni każdego dnia Wydarzenia 1 (jednego) Zwycięzcę nagrody głównej, który udzielił poprawnych odpowiedzi na największą ilość Pytań w najszybszym czasie w jednym dniu Wydarzenia.

  1. NAGRODY

6.1. Organizator ufundował 3 (trzy) Nagrody główne oraz 1000 (jeden tysiąc) Nagród I stopnia.

6.2. Uczestnicy niespełniający któregokolwiek z Warunków nie będą uprawnieni do otrzymania Nagrody.

6.3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę I stopnia oraz jedną Nagrodę główną każdego dnia Wydarzenia.

6.4. Nagroda I stopnia

6.4.1. Organizator niezwłocznie po zakończeniu każdej rundy konkursowej, o której mowa w pkt. 3.2. Regulaminu, poinformuje Uczestnika o wyniku Konkursu, a Zwycięzcę nagrody I stopnia o wygranej w Konkursie.

6.4.2. Zwycięzca nagrody I stopnia niezwłocznie po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników wybierze Nagrodę I stopnia. Jeżeli Zwycięzca nagrody I stopnia nie odbierze Nagrody, ulega ona przepadkowi. Nieodebranie Nagrody I stopnia nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Laureata jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

6.4.3. Organizator zastrzega, że ilość poszczególnych Nagród I stopnia jest ograniczona, a Laureat może dokonać wyboru Nagrody I stopnia wyłącznie spośród nagród dostępnych na stanowisku Organizatora podczas Wydarzenia.

6.5. Nagroda główna

6.5.1. Organizator każdego dnia Wydarzenia do godziny 15:00 poinformuje telefonicznie (pod wskazanym przez Uczestnika numerem telefonu) Zwycięzcę nagrody głównej o wygraniu w Konkursie Nagrody głównej.

6.5.2. Zwycięzca nagrody głównej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wygraniu Nagrody głównej, nie później niż do godziny 16:00 w dniu Wydarzenia, w którym został poinformowany o wygraniu Nagrody głównej, zobowiązany jest do zameldowania się przy stanowisku Organizatora na Wydarzeniu i potwierdzenia swoich danych (imię i nazwisko lub nazwa, numer telefonu oraz adres e-mail). Po potwierdzeniu danych Zwycięzca nagrody głównej jest uprawniony do odbioru Nagrody głównej.

6.5.3. W przypadku gdy Zwycięzca nagrody głównej w terminie, o którym mowa w pkt 6.5.2. Regulaminu, nie odbierze Nagrody głównej, ulega ona przepadkowi. Nieodebranie Nagrody nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Laureata jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

6.6. Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru Nagrody.

6.7. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi, równowartości pieniężne ani jakikolwiek inny ekwiwalent.

6.8. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

6.9. Nagroda zostanie przyznana Laureatowi Konkursu, po spełnieniu Warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyłącznie po przekazaniu niezbędnych danych do identyfikacji Uczestnika.

6.10. Niespełnienie przez Laureata któregokolwiek z Warunków określonych w Regulaminie skutkować będzie odmową przyznania Nagrody.

6.11. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przyznania Nagrody Uczestnikowi naruszającemu, w związku z przeprowadzeniem Konkursu zasady współżycia społecznego lub naruszającemu dobra osobiste Organizatora lub innych Uczestników.

6.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagród Laureatom Konkursu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez Laureata wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych, jak również w przypadku niespełnienia Warunków Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak możliwości przekazania Nagrody ze względu na siłę wyższą, przez którą rozumie się w szczególności kataklizm, terroryzm, społeczny lub gospodarczy kryzys uniemożliwiający normalną działalność, wojna, śmierć uniemożliwiająca doręczenie Nagrody.

  1. OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1. Za spełnienie obowiązku podatkowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

7.2. Jeżeli z powodu wartości Nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie 11% wartości Nagrody. Dodana kwota nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os.b fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z p.źn. zm.).

  1. DANE OSOBOWE

8.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.).

8.2. Dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami skierowanymi wobec Organizatora.

8.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z Organizatorem można skontaktować się listownie na adres ul. Połczyńska 121/125 01-377 Warszawa, Tesco Technology and Services Europe.

8.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:

8.4.1. art. 6 ust 1 lit. f) RODO w zakresie przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji oraz obrony przed roszczeniami, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celów do którego zostały zabrane tj. 6 lat,

8.4.2. art. 6 ust 1 lit c) w ramach obowiązków nałożonych na administratora jak chociażby terminy podatkowe, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazany w pkt 8.4.1

8.4.3. art. 6 ust 1 lit. b) RODO w zakresie wydania Nagrody Laureatom, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazany w pkt 8.4.1

8.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty, które działają w imieniu i na rzecz Organizatora w tym, obsługa systemów IT, obsługa czynności zleconych, a także dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

8.6. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie, odbiór Nagrody oraz może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji.

8.8. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  1. REKLAMACJE

9.1. Wszelkie skargi i wnioski związane ze sposobem przebiegu Konkursu Uczestnik może składać na piśmie Organizatorowi.

9.2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

9.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis reklamującego.

9.4. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.

9.5. O treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.

10.2. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, pozostające poza obszarem działania Organizatora.

10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy m.in.:

10.4.1. usprawnienia techniczne Strony Konkursu, w szczególności zmiany służące poprawie bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej lub poprawie komfortu korzystania ze strony internetowej;

10.4.2. zapobieganie nadużyciom;

10.4.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa, skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu;

10.4.4. wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników, a także w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu,

10.4.5. zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora,

10.4.6. zmiany redakcyjne,

10.4.7. zmiana mechaniki Konkursu,

Zmiany w Regulaminie Konkursu nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu, odbioru Nagród, a także odwołania Konkursu, z przyczyn organizacyjnych, z uwagi na siłę wyższą, w tym wprowadzenie lokalnych lub ogólnokrajowych obostrzeń utrudniających, bądź uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu oraz wydanie Nagrody. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Regulamin w związku z którąkolwiek z tych zmian.

10.6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie od daty ich publikacji. Organizator informuje Uczestników o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie znowelizowanego regulaminu Uczestnikom Konkursu na adresy mailowe podane w Formularzu oraz publikację znowelizowanego Regulaminu na Stronie Konkursu. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z udziału w Konkursie. Zmiana Regulaminu staje się wiążąca z chwilą wskazaną w informacji o zmianie Regulaminu, o ile Uczestnik nie zrezygnował z udziału w Konkursie przesyłając informacje o rezygnacji drogą elektroniczną na adres Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

10.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z p.źn. zm.).

10.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 października 2022 r.