Regulamin Konkursu 

“Tesco Technology knowledge quiz”  

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Czas Konkursu – oznacza czas trwania konkursu, tj. od 11 maja 2022 r. godz. 09:00 do 13 maja 2022 r. godz. 15:00.
  2. Formularz – formularz, za pośrednictwem którego Uczestnik przesyła Organizatorowi Zadanie, znajdujący się na Stronie Konkursu. Przesłanie Formularza możliwe jest wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się do konta utworzonego w związku z rejestracją do Wydarzenia;
  3. Komisja – organ uprawniony do wyłonienia Laureatów Konkursu oraz odpowiedzialny za weryfikację spełnienia przez Uczestników Warunków Konkursu; 
  4. Konkurs – przedsięwzięcie zwierające element rywalizacji, organizowane w związku z Wydarzeniem polegające na udzieleniu przez Uczestników poprawnych odpowiedzi na Pytania, spośród których zostanie wybranych 3 (trzech) Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadanie – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  5. Laureaci Zwycięzca pierwszego dnia 11.05.2022, Zwycięzca drugiego dnia 12.05.2022 oraz Zwycięzca trzeciego dnia 13.05.2022
  6. Nagroda – Nagroda główna pierwszego dnia 11.05.2022, Nagroda główna drugiego dnia 12.05.2022  oraz Nagroda główna trzeciego dnia 13.05.2022;
  7. Nagroda główna pierwszego dnia 11.05.2022 – nagroda w postaci myszy Logitech MX Vertical o wartości 469 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), określonej na podstawie uśrednionych cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca Konkursu, Zwycięzcy pierwszego dnia 11.05.2022;
  8. Nagroda główna drugiego dnia 12.05.2022 nagroda w postaci myszy Logitech MX Vertical o wartości 469 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) brutto każda, określonej na podstawie uśrednionych cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca Konkursu, przyznawana Zwycięzcy drugiego dnia 12.05.2022; 
  9. Nagroda główna trzeciego dnia 13.05.2022nagroda w postaci myszy Logitech MX Vertical o wartości 469 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) brutto każda, określonej na podstawie uśrednionych cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca Konkursu, przyznawana Zwyciezcy trzeciego dnia 13.05.202; 
  10. Organizator – Tesco Technology & Services Europe sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 121/125 (kod pocztowy: 01-377), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735757, REGON: 380480250, NIP: 5272855439;
  11. Pytania – 10 pytań zamkniętych (w formie testu), z jedną lub wieloma prawidłowymi odpowiedziami; 
  12. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Konkursu, dostępny na stronie internetowej https://tescotechnologypoland.com;
  13. Strona Konkursu – strona internetowa, za pośrednictwem której Uczestnik przesyła Formularz z Zadaniem znajdująca się pod adresem https://tescotechnologypoland.com;
  14. Uczestnik – osoba, posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która prześle za pośrednictwem Formularza Zadanie oraz spełni wszystkie Warunki przystąpienia do Konkursu;
  15. Warunki – oznacza warunki przystąpienia do Konkursu oraz uczestnictwa w Konkursie, określone w pkt 2.7. Regulaminu;
  16. Wydarzenie – event pod hasłem GeeCON Conference 2022 odbywające się w dniach 11.05- 13.05.2022 r. w Multikino Kraków, przy ul. 128 Dobrego Pasterza w Krakowie
  17. . Warunkiem uczestnictwa w evencie jest uprzednia rejestracja dokonana za pośrednictwem strony internetowej https://tescotechnologypoland.com;
  18. Zadanie – zadanie konkursowe Uczestnika Konkursu polegające na jak najszybszym udzieleniu poprawnej odpowiedzi na Pytania i przekazaniu ich Organizatorowi za pośrednictwem Formularza; 
  19. Zwycięzca – Uczestnik, który zajął I (pierwsze) miejsce w Konkursie. 
 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  2. Konkurs polega na wykonaniu Zadania, przy jednoczesnym spełnieniu Warunków przystąpienia do Konkursu.
  3. Konkurs jest organizowany w Czasie Konkursu.
  4. Konkurs jest organizowany w celu promocji i reklamy działalności Organizatora.
  5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby współpracujące przy organizacji Wydarzenia oraz Konkursu, jak również osoby bliskie w/w pracowników i współpracowników, przez co rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu. 
  6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie imienia i nazwiska, adresie email. 
  7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
   1. zapoznanie się z treścią Regulaminu;
   2. akceptacja warunków Regulaminu;
   3. zarejestrowanie się Uczestnika na Wydarzenie;
   4. wykonanie Zadania;
   5. przesłanie Zadania Organizatorowi w Czasie Konkursu;

(łącznie: „Warunki”).

  1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
  2. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
  3. Do zgłoszenia udziału w Konkursie niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanym systemem operacyjnym do najnowszej wersji, Windows 10 lub macOS 10 lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android 8.1+ lub iOS 13+, dostęp do e-mail, przeglądarka internetowa (najnowsza wersja Chrome /Firefox/ Edge oraz dla urządzeń mobilnych Chrome / Firefox/Safari Mobile/ Edge ), włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript, dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s. Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji wybranej przeglądarki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności w połączeniu ze Stroną Konkursu, w tym spowodowane nadmiernym przeciążeniem łączy internetowych lub korzystaniem z innej niż najnowsza wersja wybranej przeglądarki. Uczestnik świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Uczestnika przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Uczestników programów antywirusowych. 
  4. Uczestnik korzystający ze Strony Konkursu nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne. Ponadto Uczestnik ma zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Organizatora. 
  5. Przesłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Zasady Konkursu
  1. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestników Zadania, polegającego na udzieleniu jak najszybciej prawidłowej odpowiedzi na Pytania. Uczestnik udziela prawidłowej odpowiedzi na Pytania, za pośrednictwem Formularza online, wysyłanego następnie Organizatorowi, za pośrednictwem Strony Konkursu.
  2. Przesłanie Zadania za pośrednictwem Formularza jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu Uczestnika konkursu do konta utworzonego przy rejestracji Uczestnika na Wydarzenie.
  3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj. przesłać jedno Zadanie.
  4. Zadanie powinno być przesłane przez Uczestnika w Czasie Konkursu. Zadania przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów.
  5. Komisja przyzna tytuł Laureata 3 (trzem) Uczestnikom, którzy poprawnie odpowiedzieli na największą liczbę Pytań. 
  6. Komisja, po weryfikacji spełnienia Warunków (pkt 2.7.) oraz prawidłowości wykonania Zadania, przyzna poszczególnym Laureatom odpowiednie Nagrody.
 2. Komisja 
  1. Organizator powoła Komisję w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, spełnienia Warunków przystąpienia do Konkursu oraz przyznania Nagród Laureatom Konkursu.
  2. W skład Komisji wchodzić będzie 3 przedstawicieli Organizatora.
  3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
  4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.
 3. LAUREACI
  1. Komisja spośród Uczestników wyłoni 3 (trzech) Laureatów, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na największą ilość Pytań w najszybszym czasie.
  2. Komisja spośród Laureatów wybierze: 
   1. Jednego Zwycięzcę dnia 11.05.2022, który tego dnia odpowiedział na największą ilość Pytań w najszybszym czasie – I miejsce – oraz kolejno 
   2. Jednego Zwycięzcę dnia 12.05.2022 , który tego dnia odpowiedział na największą ilość Pytań w najszybszym czasie – I miejsce – a następnie
   3. Jednego Zwycięzcę dnia 13.05.2022, który tego dnia odpowiedział na największą ilość Pytań w najszybszym czasie – I miejsce. 
  3. W przypadku, gdy Uczestnicy odpowiedzieli poprawnie na taką samą liczbę Pytań, decydujący o przyznaniu tytułu Laureata, w tym – odpowiednio – Zwycięzcę dnia 11.05.2022, Zwycięzcę dnia 12.05.2022  oraz Zwycięzcę dnia 13.05.2022, będzie czas w jakim dany Uczestnik udzielił odpowiedzi na Pytania.
 4. Nagrody
  1. Organizator ufundował 3 (trzy) nagródy (Nagrody główne,), wymienione poniżej, przyznawane w związku ze zdobyciem odpowiednio I miejsca dnia pierwszego 11.05.2022 konkursu, I miejsca dnia drugiego 12.05.2022 konkursu, i I miejsca dnia trzeciego 13.05.2022 konkursu :
   1. Nagroda główna dnia pierwszego 11.05.2022 – I miejsce (Zwycięzca),
   2. Nagroda główna dnia drugiego 12.05.2022 – I miejsce (Zwycięzca),
   3. Nagroda główna dnia trzeciego 13.05.2022 – I miejsce (Zwycięzca),
  2. Uczestnicy niespełniający któregokolwiek z Warunków nie będą uprawnieni do otrzymania Nagrody.
  3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 
  4. Organizator ogłosi listę Laureatów podczas Wydarzenia w godzinach od 15:00 do 16:00, poprzez wysłanie sms na numer kontaktowy podany przez Uczestnika podczas rejestracji do konkursu, celem odebrania Nagrody na stoisku Tesco Technology w Mulitkinie Kraków. 
  5. Laureat będzie powiadamiany sms dwukrotnie. W przypadku gdy Laureat po dwykrotnym wezwaniu nie odbierze Nagrody, ulega ona przepadkowi. Nieodebranie Nagrody po dwukrotnym wezwaniu nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Laureata jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.
  6. Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru Nagrody.
  7. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi, równowartości pieniężne ani jakikolwiek inny ekwiwalent.
  8. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
  9. Nagroda zostanie przyznana Laureatowi Konkursu, po spełnieniu Warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyłącznie po przekazaniu niezbędnych danych do identyfikacji Uczestnika.
  10. Niespełnienie przez Laureata któregokolwiek z Warunków określonych w Regulaminie skutkować będzie odmową przyznania Nagrody.
  11. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przyznania Nagrody Uczestnikowi naruszającemu, w związku z przeprowadzeniem Konkursu zasady współżycia społecznego lub naruszającemu dobra osobiste Organizatora lub innych Uczestników. 
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagród Laureatom Konkursu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez Laureata wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych, jak również w przypadku niespełnienia Warunków Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak możliwości przekazania Nagrody ze względu na siłę wyższą, przez którą rozumie się w szczególności kataklizm, terroryzm, społeczny lub gospodarczy kryzys uniemożliwiający normalną działalność, wojna, śmierć uniemożliwiająca doręczenie Nagrody.
 5. Obowiązek podatkowy
  1. Za spełnienie obowiązku podatkowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
  2. Jeżeli z powodu wartości Nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie 11% wartości Nagrody. Dodana kwota nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
 6. Dane osobowe
  1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.). 
  2. Dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami skierowanymi wobec Organizatora. 
  3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z Organizatorem można skontaktować się listownie na adres ul. Połczyńska 121/125 01-377 Warszawa, Tesco Technology and Services Europe.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:
   1. art. 6 ust 1 lit. f) RODO w zakresie przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji oraz obrony przed roszczeniami, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celów do którego zostały zabrane tj. 6 lat,
   2. art. 6 ust 1 lit c) w ramach obowiązków nałożonych na administratora jak chociażby terminy podatkowe, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazany w pkt 8.4.1
   3. art. 6 ust 1 lit. b) RODO w zakresie wydania Nagrody Laureatom, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazany w pkt 8.4.1
   4. art. 6 ust 1 lit a) RODO, jeśli została pobrana zgoda na wysyłanie newslettera. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty, które działają w imieniu i na rzecz Organizatora w tym, obsługa systemów IT, obsługa czynności zleconych, a także dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych osobowych uniemożliwia odbiór Nagrody oraz może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji. 
  8. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 7. Reklamacje
  1. Wszelkie skargi i wnioski związane ze sposobem przebiegu Konkursu Uczestnik może składać na piśmie Organizatorowi.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 
  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis reklamującego. 
  4. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.
  5. O treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
  2. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, pozostające poza obszarem działania Organizatora. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy m.in.:  
   1. 10.4.1.usprawnienia techniczne strony internetowej Konkursu, w szczególności zmiany służące poprawie bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej lub poprawie komfortu korzystania ze strony internetowej;
   2. 10.4.2.zapobieganie nadużyciom;
   3. 10.4.3.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa, skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu;
   4. 10.4.4.wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników, a także w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, 
   5. 10.4.5.zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora,
   6. 10.4.6.zmiany redakcyjne.

Zmiany w Regulaminie Konkursu nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu, odbioru Nagród, a także odwołania Konkursu, z przyczyn organizacyjnych, z uwagi na siłę wyższą, w tym wprowadzenie lokalnych lub ogólnokrajowych obostrzeń utrudniających, bądź uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu oraz wydanie Nagrody. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Regulamin w związku z którąkolwiek z tych zmian.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 7 dni od daty ich publikacji. Organizator informuje Uczestników o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie znowelizowanego regulaminu Uczestnikom Konkursu na adresy mailowe podane w Formularzu. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z udziału w Konkursie. Zmiana Regulaminu staje się wiążąca z chwilą wskazaną w informacji o zmianie Regulaminu, o ile Uczestnik nie zrezygnował z udziału w Konkursie przesyłając informacje o rezygnacji drogą elektroniczną na adres Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu. 
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest gr losow, loteri fantow, zakładem wzajemnym, loteri promocyjn, gr której wynik zależy od przypadku, ani żadn inn form przewidzian w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2022 r.
Odtwórz wideo

Thank you and see you
on our technology event in Kraków.

Confirmation of your participation has just been sent to
email address that you have provided.

Tesco Technology
event registration

Tesco Technology event registration

7th April 2022

17:00- 21:30

* Fields are required to provide the service